EURÓPSKA SÚŤAŽ
O NAJLEPŠIU ESEJ 2020

Slovensko a Európska únia v klimatickej džungli?

Výhercovia súťaže v kategórii nemecký jazyk:

1. miesto

Henrieta Jelinková,
Spojená škola sv.Františka Assiského,
Malacky

2. miesto

Marco Németh,
Gymnázium Ladislava Dúbravu,
Dunajská Streda

3. miesto

Matej Sova,
Škola Pre Mimoriadne Nadané Deti a Gymnázium,
Bratislava

Výhercovia súťaže v kategórii slovenský jazyk:

1. miesto

Veronika Dolníková,
Gymnázium sv. Vincenta de Paul,
Levice

2. miesto

Alžbeta Pauleová,
Gymnázium Jána Hollého,
Trnava

 

3. miesto

Adam Janeka,
Stredná Odborná škola,
Pruské

 

Ceny súťaže

1. miesto

Elektronická čítačka kníh
(model 2020)
+ kurz nemčiny na Goethe-Inštitúte Bratislava

2. miesto

 Smart hodinky

3. miesto

Bezdrôtové slúchadlá s
mikrofónom

Výhercovia súťaže budú vyhlásení v dvoch kategóriách: 1. v kategórii slovenský jazyk a 2. v kategórii nemecký jazyk.
Každému účastníkovi súťaže bude vyhotovený certifikát o účasti.

Organizátor súťaže

Hanns-Seidel-Stiftung e.V. – Zastúpenie v Slovenskej republike
Župné nám. 3
811 03 Bratislava
IČO: 30845645

Organizátor súťaže zabezpečuje transparentný priebeh a koordináciu celej súťaže, prihlasovania a hodnotenia esejí, ako aj vyhlásenie výsledkov. Kooperačnými partnermi organizátora sú: Goethe-Inštitút Bratislava, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, Bratislava Policy Institute, Inštitút pre politické vzdelávanie, Slovenská klimatická iniciatíva.

Predmet súťaže

Predmetom súťaže môže byť iba esej napísaná na tému „Slovensko a Európska únia v klimatickej džungli?“ v slovenskom alebo nemeckom jazyku v rozsahu minimálne 1,5 strany a maximálne 3 strán formátu A4, písmo Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1, všetky okraje štandardné, t.j. 2,5 cm. Každý účastník môže poskytnúť len jednu súťažnú prácu iba v jednej kategórii (nemecký alebo slovenský jazyk).

Predmetom súťaže môžu byť iba eseje poslané elektronickou poštou na adresu slowakei@hss.de vo formáte PDF do 23.59 hod. dňa 30. septembra 2020. V predmete e-mailovej správy treba uviesť „Súťaž, meno a priezvisko autora“ a pripojiť okrem eseje aj scan alebo fotografiu vyplneného a podpísaného Prihlasovacieho formulára. Vyplnený a podpísaný Prihlasovací formulár je neoddeliteľnou podmienkou zaradenia práce do súťaže. Esej, ktorá spĺňa všetky formálne podmienky predmetu súťaže podľa tohto bodu, bude zaradená organizátorom do súťaže o najlepšiu esej 2020 (ďalej len „predmet súťaže“).

Účastníci súťaže

Účastníkom súťaže môžu byť študentky a študenti stredných škôl v Slovenskej republike (stredných odborných škôl, gymnázií a stredných odborných učiliští, verejných, súkromných aj cirkevných) po splnení súťažných podmienok. Účastník súťaže mladší ako 15 rokov sa môže zúčastniť súťaže iba na základe súhlasu zákonného zástupcu alebo opatrovníka udeleného na Prihlasovacom formulári (ďalej len „účastník súťaže“).

Termín súťaže

Začiatok konania súťaže je určený na 1.september 2020. Do súťaže budú zaradené eseje doručené do 23.59 hod. dňa 30.septembra 2020.

Výherca a výhra v súťaži

Výhercovia súťaže budú vyhlásení v dvoch kategóriách: 1. v kategórii slovenský jazyk a 2. v kategórii nemecký jazyk. Prvé miesta v oboch kategóriách odmení organizátor súťaže vecnou výhrou – elektronická čítačka kníh. Druhé miesto v oboch kategóriách odmení organizátor súťaže vecnou výhrou – smart hodinky. Tretie miesto v oboch kategóriách odmení organizátor súťaže vecnou výhrou – Bezdrôtové slúchadlá s mikrofónom.

Vyhodnotenie

Organizátor zaradí do súťaže všetky eseje, ktoré spĺňajú podmienky predmetu súťaže a podmienky účastníkov súťaže podľa týchto súťažných podmienok. Organizátor vylúči z hodnotenia tie eseje, ktoré nebudú v súlade s vyhlásenou témou, a/alebo nebudú spĺňať základné formálne kritéria v zmysle týchto podmienok.

Organizátor súťaže vymenuje trojčlennú komisiu, ktorá vyhodnotí všetky predmety súťaže a vymenuje nasledovných výhercov súťaže: 1. miesto, 2. miesto a 3. miesto v kategórii slovenský jazyk a 1. miesto, 2. miesto a 3. miesto v kategórii nemecký jazyk.

Členovia komisie budú prihláseným prácam prideľovať body podľa nasledovných kritérií:
a. originalita a inovatívnosť spracovania témy alebo inovatívny pohľad na problematiku –maximálne 5 bodov
b. argumentácia v spracovaní témy, vlastný názor autora – maximálne 5 bodov
c. kvalita spracovania eseje a prezentácie, konzistentnosť, prehľadnosť – maximálne 5 bodov

Maximálny počet bodov pre jednu esej od jedného člena komisie je 15 bodov. Celkový maximálny počet bodov pre jednu esej (súčet hodnotení členov komisie) je 45 bodov, pričom každú esej hodnotí každý člen trojčlennej komisie.

Predbežný zoznam členov hodnotiacej komisie v kategórii nemecký jazyk:

  • Reprezentant Nadácie Hannsa Seidela
  • Reprezentant Bratislava Policy Institute
  • Reprezentant Goethe – Inšitútu Bratislava
 

Predbežný zoznam členov hodnotiacej komisie v kategórii slovenský jazyk:

  • Reprezentant Zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej republike 
  • Reprezentant Inštitútu pre aktívne občianstvo
  • Reprezentant Slovenskej klimatickej iniciatívy

Oboznámenie s výsledkami súťaže a odovzdanie výhry

Výherca bude kontaktovaný elektronicky a telefonicky organizátorom najneskôr do 31. októbra 2020. Ak sa nepodarí kontaktovať výhercu súťaže alebo výherca svoju výhru nepotvrdí, organizátor súťaže kontaktuje náhradníka (ďalšieho najúspešnejšieho v poradí účastníkov súťaže). Organizátor vyhlási výsledky súťaže na verejnom podujatí organizovanom v Bratislave v priebehu mesiaca november 2020, na ktorom odovzdá výhercovi výhru osobne. Organizátor si vyhradzuje právo na vyhlásenie výsledkov súťaže elektronickou poštou a zasielanie výhry poštou v prípade, ak Úrad verejného zdravotníctva alebo iný orgán Slovenskej republiky sprísni podmienky na organizovanie verejných podujatí alebo ich zakáže z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19.

Ochrana osobných údajov

Účastníci súťaže, prípadne ich zákonní zástupcovia alebo opatrovníci, berú na vedomie, že poskytnuté osobné údaje účastníkov súťaže bude organizátor súťaže spracúvať vo svojom informačnom systéme osobných údajov „Súťaž o najlepšiu esej 2020“, na účely priebehu, vyhodnotenia, vyhlásenia, zverejnenia a archivácie výsledkov tejto súťaže. Túto skutočnosť potvrdia účastníci súťaže svojim podpisom na Prihlasovacom formulári, ktorý určuje zoznam spracúvaných osobných údajov a dobu spracúvania týchto osobných údajov.

Organizátor súťaže sa zaväzuje, že tak osobné údaje, ako aj predmety súťaže bude spracúvať len v súlade s týmito súťažnými podmienkami a zároveň sa zaväzuje, že predmety súťaže nebude poskytovať tretím osobám na akékoľvek ďalšie spracúvanie s výnimkou, ak by na takéto spracúvanie udelil účastník súťaže, prípadne jeho zákonný zástupca alebo opatrovník výslovný písomný súhlas.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov môže účastník súťaže kedykoľvek odvolať.

Zmeny súťažných podmienok

Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne meniť a dopĺňať tieto súťažné podmienky (vrátane termínu oznámenia výhry výhercovi alebo termínu odovzdania výhry). Na zaradenie do súťaže ani na výhru nie je právny nárok.

Organizátor

Partneri

Kontaktujte nás

Hanns-Seidel-Stiftung e.V., Zastúpenie v Slovenskej republike,
Mobil: +421 901 744 888